Algemene voorwaarden

Algemeen
1. Algemene voorwaarden van Words that Matter, handelsnaam van Sanne Communicatie, gevestigd te Roelofarendsveen.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten, van welke aard dan ook, aangegaan door Sanne Communicatie met één of meer opdrachtgevers, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3. Indien ‘botsing van voorwaarden’ optreedt tussen deze voorwaarden en die van de opdrachtgever, komen opdrachtgever en Sanne Communicatie schriftelijk overeen wiens voorwaarden prevaleren en wiens voorwaarden uitdrukkelijk worden afgewezen. Offertes en overeenkomsten
4. Een offerte van Sanne Communicatie geldt een maand gerekend vanaf de dagtekening.
5. Sanne Communicatie is slechts aan een offerte gebonden indien de opdrachtgever deze schriftelijk binnen een maand en acht dagen na de dagtekening aanvaardt.
6.1 Sanne Communicatie vermeldt in offertes prijzen exclusief BTW, reisuren, reis‐ en verblijfskosten tenzij anders vermeld in de offerte.
6.2 Bij een looptijd van meer dan een jaar behoudt Sanne Communicatie het recht jaarlijks de tarieven, de dienstverlening en/of de voorwaarden aan te passen; Sanne Communicatie zal de opdrachtgever hierover tijdig informeren.
6.3 Sanne Communicatie heeft het recht om de dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen als gevolg van wettelijke maatregelen; eventuele directe of indirecte, uit wettelijke maatregelen voortvloeiende extra kosten mogen, met ingang van de eerstvolgende factuurdatum aan de opdrachtgever worden doorberekend. Wijziging, opschorting en ontbinding
7. Indien in de acceptatie van een offerte voorbehoud of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht komt de overeenkomst pas tot stand, indien Sanne Communicatie schriftelijk bericht geeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
8. Behoudens in de gevallen waarin deze voorwaarden voorzien, is een opdrachtgever nimmer gerechtigd een eenmaal gesloten overeenkomst te annuleren, tenzij Sanne Communicatie met annulering instemt.
9. Sanne Communicatie is gerechtigd, door een enkele schriftelijke mededeling, elke met een opdrachtgever gesloten overeenkomst te ontbinden indien blijkt dat de opdrachtgever informatie heeft achtergehouden op basis waarvan Sanne Communicatie, indien hij met deze informatie bekend was geweest, de overeenkomst niet, of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan of indien achteraf blijkt dat onjuiste informatie door een opdrachtgever werd verstrekt.
10. Elk der partijen heeft het recht, onverminderd hetgeen overigens ten deze wordt bepaald, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de wederpartij zodra faillissement, surseance van betaling van‐, en/of beslaglegging onder de betreffende partij dreigt of daadwerkelijk plaatsvindt of indien de onderneming van één der partijen wordt geliquideerd, Nederland metterwoon verlaat of haar huidige activiteiten staakt.
11. Wanneer een toestand intreedt als bedoeld in de artikelen 9 en 10, zal Sanne Communicatie het recht hebben om, zonder sommatie of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, het totaal der openstaande facturen in zijn geheel ineens op te vorderen van de opdrachtgever.
12. Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd een overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien de andere partij, ook na schriftelijke sommatie met een redelijke termijn voor correctie, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen.
13. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, behoudt Sanne Communicatie zich het recht voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
14. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij voorts verplicht Sanne Communicatie te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht.
15. Onverminderd zijn wettelijke opschortingsrechten zal Sanne Communicatie ingeval van toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever ook het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel of ten dele, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, zulks te zijner keuze. Uitvoering, rapportage en garantie
16. Sanne Communicatie staat er voorin dat de werkzaamheden op vakbekwame wijze en naar beste inzicht en vermogen zullen worden uitgevoerd. 17. Ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst zal de opdrachtgever Sanne Communicatie steeds volledige medewerking verlenen, tijdig alle nuttige en nodige informatie, dan wel de toegang hiertoe, verschaffen en zorgen voor de in redelijkheid benodigde faciliteiten.
18. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie niet tijdig aan Sanne Communicatie is verstrekt, heeft Sanne Communicatie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij opdrachtgever in rekening te brengen.
19. Sanne Communicatie is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met behulp van derden te laten uitvoeren.
20. In geval Sanne Communicatie om wat voor redenen dan ook niet (meer) in staat is de opdracht uit te voeren, zal Sanne Communicatie naar beste kunnen trachten andere, vakbekwame, personen als vervanger voor te stellen. Indien binnen zes weken nadat de noodzaak tot vervanging is gebleken door de opdrachtgever is vastgesteld dat hieraan door Sanne Communicatie niet kan worden voldaan, is de opdrachtgever gerechtigd naar eigen goeddunken te handelen teneinde voor adequate vervanging zorg te dragen.
21. Indien Sanne Communicatie verwacht dat de vervanging zoals in de laatste volzin van artikel 20 vermeld de resultaten van de dienstverlening die tot zijn verantwoordelijkheid behoren, in negatieve zin zullen beïnvloeden, is Sanne Communicatie gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
22. Wanneer de situatie als bedoeld in artikel 21 intreedt, zal Sanne Communicatie het recht hebben om, zonder sommatie of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst het totaal der openstaande facturen in zijn geheel ineens op te vorderen bij de opdrachtgever.
23. Klachten over de door Sanne Communicatie verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na de ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Sanne Communicatie.
24. Indien een klacht gegrond is, zal Sanne Communicatie de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij de opdrachtgever aangeeft dat dit inmiddels voor hem zinloos is geworden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of niet meer zinvol is, zal Sanne Communicatie slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van de artikelen 25 tot en met 28.

Aansprakelijkheid
25. De opdrachtgever heeft de plicht om de geleverde teksten en/of andere vormen van contentcreatie te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden. Hij aanvaardt de eventuele aansprakelijkheid die hieruit voortvloeit en vrijwaart Sanne Communicatie tegen iedere vorm van aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.
26.1. Sanne Communicatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige andere schade, waaronder, schade door derden veroorzaakt, gevolgschade en schade veroorzaakt door discontinuïteit, tenzij de verzekeraar van Sanne Communicatie deze schade dekt en erkent.
26.2 De opdrachtgever vrijwaart Sanne Communicatie voor aanspraken van derden, waaronder begrepen de medewerkers van de opdrachtgever.
27. De totale aansprakelijkheid uit hoofde van de dienstverlening door Sanne Communicatie is in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan het overeengekomen totaalbedrag ter zake van de dienstverlening. In geval van maandelijkse betalingen is het bedrag in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan het door Sanne Communicatie gemiddelde gefactureerde maandbedrag ter zake van de dienstverlening gerekend over de laatste drie maanden.
28. Sanne Communicatie is niet aansprakelijk voor schade anders dan die uit hoofde van de dienstverlening (artikelen 25, 26 en 27), tenzij deze zijn ontstaan door opzet of door grove schuld van Sanne Communicatie. Indien Sanne Communicatie toch aansprakelijk is, dan zal deze aansprakelijkheid nimmer verder gaan dan het bedrag van de dekking die door de verzekeraar van Sanne Communicatie wordt gegeven c.q. erkend. Belemmeringen
29. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst door een van de partijen wordt geconstateerd, dat omstandigheden een behoorlijke uitvoering belemmeren of dreigen te belemmeren, dan wel bij een van de partijen gerede twijfel ontstaat aan de in redelijkheid te verwachten kwalitatieve resultaten binnen het overeengekomen bedrag, is deze partij gehouden de andere partij hiervan onverwijld in kennis te stellen teneinde gezamenlijk na te gaan hoe deze belemmeringen kunnen worden opgeheven.
30. Indien de in artikel 29 genoemde belemmeringen niet kunnen worden opgeheven, kan de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één maand door een of beide partijen worden beëindigd. Niet toerekenbare tekortkoming / overmacht
31. Iedere vreemde oorzaak en iedere buitengewone omstandigheid, die in redelijkheid niet tot het risico van één van beide partijen behoort, leveren voor Sanne Communicatie overmacht op. Dit ontheft Sanne Communicatie van verplichtingen tot uitvoering van de opdracht, zonder dat de opdrachtgever recht op schadevergoeding van welke aard dan ook of hoe ook genaamd kan eisen.
32. Indien een der partijen gedurende een periode van meer dan twee maanden wegens overmacht zijn verplichtingen niet kan nakomen, is de andere partij gerechtigd met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst, zulks geheel ter eigen beoordeling, om òf de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.
33. De opdrachtgever dient in het geval van tussentijdse beëindiging wegens overmacht de verschuldigde gedeelten van de overeengekomen prijs alsnog te voldoen over de tijd voordat de overmachttoestand intrad. Betaling
34. Betaling van factuurbedragen voor de kosten uit hoofde van de dienstverlening door Sanne Communicatie en/of voor de vergoedingen van andere door Sanne Communicatie te maken declarabele kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum door bijschrijving op de opgegeven rekening van Sanne Communicatie. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
35. Indien betaling in termijnen is overeengekomen dient deze telkens plaats te vinden uiterlijk veertien kalenderdagen na de dag waarop de desbetreffende termijnfactuur door de opdrachtgever is ontvangen.
36. Sanne Communicatie kan, indien nodig, zowel vóór als na het tot stand komen van een overeenkomst, van elke opdrachtgever zekerheidsstelling verlangen voor de voldoening van zijn vordering. Indien die zekerheidsstelling niet binnen een redelijke termijn wordt gegeven, is Sanne Communicatie gerechtigd de overeenkomst door een enkele schriftelijke mededeling te ontbinden of op te schorten. Sanne Communicatie behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te vorderen.
37. Sanne Communicatie is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de termijn is ontvangen, gerekend vanaf de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden, aan de opdrachtgever een rentevergoeding te vorderen over het verschuldigde bedrag tegen een rente die gelijk is aan het promessedisconto van de Nederlandse Bank, vermeerderd met 3%.
38. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van de opeisbare facturen die het langst openstaan, ongeacht de vermeldingen ter zake door opdrachtgever op betalingsbewijzen.
39. Sanne Communicatie is voorts gerechtigd, buiten hoofdsom en rente, om van de opdrachtgever alle door de niet betaling veroorzaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, te vorderen, waaronder begrepen de kosten in alle instanties van Sanne Communicatie zelf, advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en/of incassobureau. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van 100,00 euro.

Intellectuele eigendomsrechten
40. Alle intellectuele eigendomsrechten die ten aanzien van de door Sanne Communicatie verleende diensten kunnen worden uitgeoefend op grond van de Auteurswet, berusten bij Sanne Communicatie.
41. Sanne Communicatie behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de dienstverlening toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
42. Sanne Communicatie verleent opdrachtgever het recht de resultaten van de dienstverlening om niet te gebruiken, welk recht niet eindigt bij beëindiging of ontbinding van een overeenkomst.
43. Alle door Sanne Communicatie verstrekte stukken; zoals rapporten, adviezen ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, hand‐outs, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Sanne Communicatie worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

Geheimhouding
44. Partijen zullen maatregelen treffen om geheimhouding te doen verzekeren met
betrekking tot alle vertrouwelijke gegevens waarvan ieder der partijen kennis neemt in het kader van de opdracht.
45. In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingsplichten in stand.

Geschillen en toepasselijk recht
46. Op alle overeenkomsten van Sanne Communicatie is Nederlands recht van toepassing, de toepasselijkheid van andere rechtstelsels wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
47. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, waaronder de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke rechter van de vestigingsplaats van Sanne Communicatie aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke rechter daartoe wettelijk bevoegd is.
48. Sanne Communicatie is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de meest recent gepubliceerde versie van de Algemene Voorwaarden op de website van Words that Matter.
Voor meer informatie kunt u bellen op 06‐46724771 of mailen naar sanne@words-that-matter.nl. U kunt ook kijken op www.sannecommunicatie.nl.

Laatst bijgewerkt: 01-01-2020